Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W Nadleśnictwie Oleśnica Śląska sprawami lasów niepaństwowych kieruje specjalista ds p.poż. i ochrony lasu - Ryszard Pietrzak (663-864-996).

 

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że od dnia 3 lipca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku wprowadzono zakaz wstępu do lasu na terenie całego nadleśnictwa. Zakaz wprowadzono ze względu na wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Las objęty zakazem wstępu zostanie oznakowany tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Tablice zostaną ustawione przy głównych drogach wjazdowych do lasu. Informacje o zakazie umieszczone będą również na tablicach ogłoszeń w miejscowościach  przylegających od lasów  Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.